Kamis, 17 Maret 2011

Wesi Pulosani

Wesi Pulosani - First Approach

WESI PULOSANI

WEsi pulosani den arani intine wesi ngibaratke sifat keras lan kukuh . Wesi pulosani kang dadi intine wesi ateges sifating manungsa kang wis andueni”greget lan adreng”marang karep. Yo ing kono kanti kasurunging gejolak jiwabisa nuwuhake ananing daya kekuatan (dayaning raga)amrih bisa kasil kang dadi panjangkane. Iku mono kabeh kabeh miturut panjangkaniro dewe :

· Anteping kakarepan karna wis andueni dayaning sifat pulosani, kanti manteng kenceng bisa nuwuhake dayaning raga kan ngedap edapi..

· Dayaning raga bisa mbudidaya mbrasta ananing reridu-reriduning raga ,karna sifating wesipulosani kang dadi lelamberane.

· Sak banjure siro wis bisa nuwuhake ananing gejolak jiwa lan wis bis mbabar kanti permati,sehingga bisa mangerteni dununge apa kang dadi misteri ananing asal,urip,rasa,ruh,tuwo lan atos , serta mangerteni wiwit tetali tekaning ompang –amping ,menika kang dadi kersane Gusti Rasul Saw.

Wruhanana estunipun bilih kanjeng sunan kalijaga enggone ngripta sekabeheng klimah tan bisa tinemu among sak muntahe ,ananging kabeh kabeh iku wedarane tinemu nalar (iso di ngerteni yo kanti nalar ).jalaran skabehe babarane klimah iku mono ngemu teges ingkang lebet.

Amargi sedayo karipto ananing “Nur” kang paring pepadanging agesang .,pramila dumateng ingkan sampun demang nembe bade saget mangertos ,bilih sedoyo menika dunengo oni ing perang –paeranging kitab pepitu. Ing kono kebabar miurut makom makom /tataring ngilmu,amrih gampil dipun pahami mitrut tataripun ngilmi (mengku raga,mengku rasa,mengku cipta).

Dumateng ingkang sami mersudi ngilmi ngesti rasa kesampurnaan (NK),ngilmi ingkang tumuju dateng “kasunyatan jati”,

Pramila monggo kita sami mersudi ngilmi kanti lelandesan pituduh kang sayekti amrih trep dateng sumbering klimah . ing penjangka mboten nerak wewalering bebrayan ugi mboten nerak pepacuhing pangeran .

Piwelingipun menawi lepas saking ancering pituduh bade kanging bebenduning pangeran, ing kono tundone pasti bade lepas imane lan bakal meloncang dadine.

SAW

Baris Pertama

· Iku gegambaran lakuning agesang ,sing gelem tansah gegondelan mring tetalining Gusti.

· Den ngibaratke wujud tali paling kuat kang ora bakal pedot salawse.kapuk gegambaran putih pralambange kesucia.

Baris Kedua, Ketiga

Marmane yen sirp ora gegondelan marang tetali iku,mengkone bakal nemahi ;

· Empuk :Lembek/lemah tundone pasti minyur lan gampang kena goda.

· Gapuk :Tandane menungso kang ora gemrugah ,katone wae pengkuh penganggepe,ananging sejatine kropos,sarto ora bisa mbudi daya kanti lelambaran ning ngilmi kangsayekti.

· Nglumpruk :ora due daya kang bisa kang mranggulangi sekabehing reridu,sahingga anjalari lumpuhing raga.

Ngertenana kang dadi pratandane garise manungsa wis andueni watak-watak:

1. Gampang lali lan nglalikake

2. Senenge sesambat lan tundone due sifat pelit

3. Ndruwolo , bodo lan dzolim

4. Podo kesusu karepe

5. Nafsu temuju marang kejahatan ,kudune nafsu kang di rahmati allah

6. Garise manungso iku awale ora ngert apa2 nalika kalairake

Sakabehing watak-watak iku ,yen siro ora ndue greget lan ora enggal-enggal ngruwat,kanti gegodelan marang tetaline Gusti ,siro ora bakal bisa mentas .monggo sami enggal gumregah supaya kenal marang esale banjur bisa urip ,you rip sejati karana ananing rasa lan kadunungan ruh sehingga dong kang ingaran tuwo lan kang sinebut atos ,iku mono dununge ana sira kabeh.

Den permate enggone siro kabeh mesrsudi ngilmi ,upayanen kanti gemet lan meme ting tembe siro bakal ketekan apa kang dadi penjangkanira,soho bakal manngerteni mring jati diri niro Qs 30/30. Ugo tansah eling marang laku jantrane agesang kanti tansah nyuwun lindunganipun gusti kang paring gesang /ompang amping kaya kapuk ,saka kersane Gusti rosul Saw.

Mekaten sakparenan babaranipun wesipulosani minongko lelambaran emggone bade lumebet dateng [pintu gerbbang enggone gegulang ngilmi “kasunyatan jati” saklajengipun .

Mugi sedoyo menika saget ndadosna jijebengan engone lelampah ing alam kenyataan,murih saget nyataaken.amin amin amin ya Robbal allamin.

Pepenget :

Ora ono singf pantes dingo lelandesan pituduh kakajebo patokan maring kitab kitabing gusti ,ing kang kang kedah kito imani (Al-Quran ,injil,taurot lan jabur). Koyo kasebut ing duwur keno den pastiake pada isine ,karono iku mono saka kersaneng gusti. (Qs 42/13)

Ngayogyakarta Hadiningrat, 2005

Kie Asem GedeWesi Pulosani - Scond Approach

Nur Muhammad

SAW merupakan kunci untuk membuka kekuatan yang telah ada dalam diri manusia, namun kekuatan ini tertutup oleh sifat iblis dan sifat lemah manusia ( empuk, gapuk, ngelumpruk ). Kunci untuk membuka ilmu inilah bersumber dari Nur Illahi yang terjabar melalui safaat Nur Muhammad sebagai juru selamat umat manusia di hari akhir dan di hari perhitungan . Nur Muhammad membangkitkan kekuatan yang digambarkan seperi Wesi Pulosani yang berkdudukan di Jantung.

Kepercayaan yang kuat membuahkan keyakinan hati akan tumbuhnya kekuatan asli dari sejatining manuwosoo yang dibekali akan berbagai potensi dari Allah SWT sehingga menjadi kuat. Kokoh dan kebal atau tidak mempan akan godaan dan terpaan maksud-maksud jahat atau tidak semestinya.

Wesi Pulosani secara harfiah adalah Inti dari Besi yang diperoleh dari tempaan berulang kali yang menghasilkan besi yang kuat, kokoh dan tidak bisa ditembus/ kebal.

Inilah yang terjadi sebagai fenomena bahwa sesungguhnya aku yang ada dalam diri setelah terbukanya melalui kunci SAW maka yang muncul dan bertahta dalam diri ada telah dijinurung dan jinangkun oleh Nur Ilahi dalam pengejawantahan Nur Muhammad. Jika ada kehendak luar yang masuk ke tubuh kita maka yang menghadapi adalah tameng Wesi pulosani yang telah ditetesi daya dan saffat SAW yang sudah tuwuh / tumbuh dan dunung jumbuh dalam diri kita.

Wesi Pulosani secara manunggal antara aku/ manusia dan safaat SAW merubah dan membalik dari sifat lemah yang menghalangi/ reridu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat . Kekuatan luar pun pun yang mendekat akan menjadi sebaliknya. Inilah inti dari meruwat / caraka balik . Karena Pulosani sebagai dasar dalam ilmu kanuragan pada dasarnya kita telah me_ruwat diri sendiri.

SAW

SAW ditinjau dalam dalam beberapa aspek yang membangkitkan Wesi Pulosani salah satunya sebagai berikut :

Daya dan Kekuatan

Secara syari’at bahwa SAW atau yang bersholawat telah digariskan oleh Allah SWT akan menganugerahkan bahwa barang siapa yang membaca sholawat maka ia akan dimudahkan dalam urussannya dan akan diringankan apa yang menjadi bebannya. Sholawat menjadi pembuka tabir doa, maka hendaknya do’a diawali dengan sholawat yang diharapkan daya dan kekuatan akan tumbuh menjadi jalan untuk memcapai tujuan mulia.

Maqom dan kedudukan

SAW yang telah jumbuh dalam diri manusia menduduki maqom yang tinggi. Dimana manusia pun sudah sewajarnya memilki sifat seorang rasul . Dalam arti bahwa sifat dan maqom rasul_lah yang harus kita tiru dan kita kembangkan dalam diri manusia.

Pada rangkaian kenuragan transit SAW akan menjadi kunci-kunci yang lain untuk terbuka/ terkuak belenggu yang menutupinya. Maka dengan hidmat membaca SAW ini mengharap Nur Ilahi melalui safaat Rasul Nur Muhammad.

Baris Satu sampai Empat

Jelas maka segala yang terjadi dalam laku kehidupan ( tlepak-tlepuk ) manusia maka akan menjadi ringan (enteng) dan tidak menjadi belenggu/ tetali yang dikehendaki ( kersane ) oleh Gusti Rasul ( SAW ).

Oleh karena itu semua yang dihadapi akan menjadi ringan, semua yang dirasakan tidak menjadi berat, pada akhirnya diri kita menjadi kokoh dan yang diluar menjadi lemah. Caraka Balik maka disimpulkan dan dirangkum dalam Wesi Pulosani.

Baris Lima

Sebutan satu jiwa . kowe adalah unsurr daripada unsur pulosani sedangkan aku adalah unsur daripada daya safaat yang sama-sama ber_asal dari unsur yang sejati .

Baris Enam sampai dengan Delapan

Karena bersumber dari yang sejati, maka kehidupan / urip , Rasa/ roso dan Roh pun akan menjadi sama / podo. Dan oleh karenanya ketiganya sudah manunggal/ nyawiji dalam diri manusia.

Baris Sembilan dan Sepuluh

Ini sebagai control bahwa tidak mungkin dan merasa lebih dari sumber kekuatan itu sendiri, dimana unsur harus menyadari akan safaat adalah lebih tinggi dibandingkan yang di_safaati. Pengendali adalah sebagai tali kekang dari transit kekuatan jahat. Karena Banyu Mataram akan mengolah kekuatan murni dari dalam diri manusia atau bukan bantuan alam semesta. Kekuatan kita bersumber dari Nur Ilahi yang ditransit dari Nur Muhammad. Dan inilah yang dikehendaki Gusti Rasul.

Baris Sebelas

Sehingga Ompang-omping apapun yang dihadapi dan reridu sudah menjadi sesuatu yang begitu ringan / ndak masalah dan semua terselesaikan.

Pada akhirnya apa yang menjadi sedya dari aku pribadi dibukanya unsur/ klimak Wesi Pulosani adalah supaya manunggaling antara unsur Wesi Pulosani dengan safaat SAW yang menumbuhkan kekuatan untuk menanggulangi daya dan terpaan kekuatan yang tidak haq/ jahat untuk bekal mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Amin

Selasa, 15 Maret 2011

Satrio Sejati

KEYAKINAN JAWA SURINAME LAHIRKAN SATRIYO SEJATI

Ini adalah sebagian catatan yang membuat saya tersentak akan sesuatau yang belum saya lihat di Jawa dan Indonesia. April lalu selama 30 hari saya melakukan kunjungan ke beberapa kelompok javanisme yang ada di Suriname. Tak hentinya saya bersyukur, karena disanalah saya temukan ‘ permata ’ yang hilang. Dimana ada beberapa fenomena yang masih benar –benar asli dan belum tersentuh oleh sumber-sumber selain adat Jawa yang sesungguhnya. Baik itu berupa ajaran Jawa, benda-benda pusaka dan tata kehidupan nenek moyang ‘wong jowo’ yang telah lama hilang jejaknya.

Pewaris kebudayaan Jawa Suriname masih sangatlah eksis, tidak sedikit mereka teramat bangga menyandang atribut-atribut budaya Jawa termasuk nama anak dan cucunya seperti Sukamto, Gheger, Paiman, Partini, Kaminah dsb. Baju Sorjan, Baju beskap, Blangkon, gamelan juga merupakan simbol-simbol bahwa masyarakat Suriname terus ingin menunjukkan jati dirinya sebagai wong jowo. Berbeda dengan kita yang tinggal di tanah Jawa ini. Ironisnya malah ada yang merasa rendah jika menyandangnya.

Berkembangnya beberapa perkumpulan dari leluhur masyarakat Jawa Suriname seperti Sunar ing Mulyo Sejati, Kasedhan Jati, Pernatan Adat Jawa, Kelompok Javanologi, Sapto Dharmo, Sanggar Pambekti Kasokman , Kejawan dan lain-lain. Sungguh merupakan fenomena yang mengharukan, Manakala kita yang sudah sedikit sekali peduli akan pelestarian budaya Jawa, sedangkan mereka yang sangat jauh disana betul-betul berusaha semaksimal mungkin melestarikan ajaran-ajaran dan budaya Jawa. Dari sekian kelompok ada yang memiliki anggota puluhan sampai ribuan pengikut yang seakan-akan sebagai barisan yang selalu siap mengabdi pada lestarinya budaya Jawa. Meskipun kadang karena fanatisme dapat menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok.

Namun ini merupakan bukti bahwa masyarakat Jawa Suriname memegang teguh ajaran Jawa dan menjadi ageman yang sangat kuat. Disisi lain kelompok yang tidak sependapat menganggap sebagai sebuah agama baru yang disebut Agama Jawa. Padahal jika ditelusur lebih jauh hal ini sebabkan oleh terputusnya tali penghubung antara laku dengan Ngilmu /ajaran, Ngilmu dengan kaweruh dan kaweruh dengan hakekat kasampurnan. Karena bagaimanapun itu merupakan perwujudan manembah maring gusti kanti ageman sejati.

Ada yang menarik yang sangat dominan pada beberapa kelompok di Suriname, dimana sebagian besar kelompok tersebut membina, mengajarkan dan meyakini akan lahir nya satriyo sejati. Ciri khas orang Jawa adalah gemar Laku dan prihatin . Tak luput pula mereka mengajarkan laku topobroto, berprihatin, meditasi dan pencarian jati diri lewat mengenal diri sebagai makhluk ciptaan gusti kang maha agung. Manusia sebenarnya telah memiliki identitas kodrat yang sering kita sebut nama. Nama panggilan Yono, Bayu, Abdul, Siti, Sri adalah nama pemberian manusia. Namun Sang Pencipta Sejati telah memiliki identitas lahiriyah berupa sidik jari, retina mata dan susunan gigi. Sedangkan rekaman hidup adalah merupakan pembawa identitas batiniyah.

Identitas itulah sebagai kode kodrat jalan kehidupan manusia dari sebelum dilahirkan hingga di akhir zaman. Dalam perjalanan kehidupan manusia harus mengerti dan menjalani urip sejati sak Jatining Urip. Malalui proses pegabdian diri kepada sang pencipta dengan manembah rogo, manembah roso dan menembah cipto .

Melalui tahapan proses itulah keyakinan lahirnya satriyo sejati akan terwujud. Sungguh naif jika memahami bahwa akan munculnya satriyo yang dengan kesaktiannya, kelebihannya tiba-tiba bisa merubah tatanan kehidupan. Cling semua berubah. Maka tidaklah mungkin. Satriyo sejati tidak memandang gender, suku, agama, ras dan atribut identitas-identas pengolongan. Satriyo Sejati bisa laki-laki boleh perempuan, bisa rakyat jelata, muda atau tua, pemimpin ataupun yang dipimpin dan siapa saja. Fatalnya kita berharap dan menunggu kedatangan satriyo itu tanpa berbuat sesuatu. Tatanan bumi tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Lewat lahirnya satriyo-satriyo itulah menjadi titik balik kebangkitan peradaban. Jika tiap satu dari seratus penghuni bumi adalah satriyo, maka akan ada satriyo-satriyo yang siap dan salalu menuntun akan hakekat kehidupan yang baik.

Menduga-duga dan meramal lahirnya satriyo sejati adalah seperti mencari tulang tanpa isi. Hanya tampak rupa namun kosong dalamnya. Terlebih lagi yang meng_aku-aku sebagai Satriyo Piningit . Satriyo sejati itu sudah ada pada diri kita. Identitas patent akan menuntun kodrat manusia sebagai kholifah dibumi. Didalam ciptaanNya ada tanda –tanda kebesaran Sang Pencipta. Setiap indvidu harus mampu memimpin dirinnya sendiri, sehingga jelas akan mudah membawa kaumnya ke jalan yang benar dan tatanan kehidupan yang baik. Kedudukan tidak semestinya diperbutkan. Satriyo Sejati hanya mengenal Fastabikul Khoirot. Perilaku riil dan banyak berbuat dari pada bicara..

Siapakah kholifah pertama di dunia ini. Tentu kita akan menjawab Adam. Inilah titik tolak ajaran Jawa Suriname . Ketaatan Adam adalah sebagai perwujudan menembah kepada Sang Pencipta. Implementasi dengan kunci Sirullah, Dzatullah Sifatullah menjadi sumber ajaran Jawa Suriname. Pemahaman tentang Bopo Adam , Ibu Hawa adalah hakekat kembalinya pangabekti kepada pendahulu dan hakikat kekhalifahan manusia di muka bumi. Nenek moyang merupakan bapa ibunya ibu kita, maka ujungnya adalah ajaran Adam Hawa, bahwa ibu saya adalah Hawa dan bapak saya adalah Adam

Kareping manuwoso / kehendak diri manusia akan menjadi penentu akan kesucian jalan hidup adalah menentukan tataran manusia berada pada tahap yang mana, yaitu :

1. Krenthek

Setiap solah bowo, helaan nafas, pikir, krungu, ngucap, ngambu, ningal, roso adalah bukan lagi sebuah karep/ kehendak/ nafsu. Namun merupakan krentek yang keluar dari roso. Sehingga yang muncul adalah kepekaan tanapas, pangrungu, pangucap, pangambu, paningal dan pangroso, Tinarbuko

  1. Sedyo Sejati

Krenthek yang timbul akan menjadi sebuah Sedyo Sejati/ Suci yang berasal dari tetesan Ilahi. Bukan lagi sebuah bisikan. Sehingga Insya Allah apa dilakukannya merupakan petunjuk dan hidayah dari yang Maha Kuasa

3 Satriyo Sejati

Kedudukan satriyo Sejati adalah pada tataran pengertian diri akan urip sejati sak jatinging urip, Siapa Aku, Siapa Gusti sudah benar-benar dalam kondisi yang Khakul yakin. Manembah Rogo, Manembah Roso dan menembah Cipto sudah dihayati berpadu secara harmoni dalam dirinya. Terwujudnya bumi asungkuwat yang merupakan harmoni anatara manusia dengan alam semesta. Satriyo sejati inilah yang dalam hidupnya selalu pada rel kodratullah.

Itulah sebagian dari krieteria Satriyo Sejati yang siapapun memiliki kesempatan sama untuk mewujudkannya. Ajaran Jawa Suriname semestinya perlu dilengkapi dengan kunci selanjutnya. Dimana Sirullah, Dzatullah, Sifatullah harus dilengkapi dengan kunci Muhamadullah sebagai kunci pembuka Nur Muhamad. Sedangkan para nabi yang lain adalah penyambung. Yang membawa konsep maujudnya. Pada dasarnya sumber dari sumber ajaran adalah dari bopo Adam ibu Hawa. Muhamad adalah rasul penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya dan satu-satunya pemberi safaat di akhir zaman. Itulah makanya antara ajaran harus disambung dengan kaweruh. Dimana besok seluruh umat manusia akan menunggu dan mengharap satu-satunya pemberi safaat. Padahal kita tidak menyadarinya bahwa banyak dan tidak pernah habis manfaat yang bisa kita ambil sebagai tuntuntunan dari Muhamad.

Banyu Mataram telah merangkum dan menjabarkan tentang tahapan dan alur dari pemahaman /pameling/ kaweruh tentang ajaran Satriyo Sejati dengan menyibak rahasia Purbo Waseso sehingga menduduki tahapan kasampurnan sebagai Asmo Sejati.

Dalam bagan akan tampak perjalanan laku kehidupan manusia, dimana jalan sebelah kiri adalah koridor Jin, Setan dan Iblis. Sedangkan alur sebelah kanan adalah jalan kodratullah Insya Allah akan selalu mendapat Ridlo Allah SWT.

Jika Negara ini telah banyak satriyo sejati maka itulah disebut Negara/ bangsa yang telah mengerti tentang memayu hayuning bawono.

Catatan 1 - Perjalanan Suriname April 2009

Sriyono

Pemerhati budaya dan kebatinan jawa

Ponco Moyo Banyu Mataram

Kasepuhan - Banyu Mataram


SP – Kasepuhan adalah sebuah Perjalanan

Dengan penuh kehati-hatian pendekatan ini berulang kali kita lakukan, dengan harapan pencapaian tujuan yang haq dan memetik buah kemuliaan benar-benar dapat diraih. Melalui beberapa aspek dan kaidah tetap kita aplikasikan untuk mendapatkan makna yang tersurat dan tersirat dalam tiap kata dan rangkaian bait yang telah tersusun tanpa mengesampingkan daya kekuatannya.

Beberapa metode dan pencarian sumber utama ( first source ) dan referensi kita terapkan untuk mengurai (wedar ) akan kearifan dan ajaran yang begitu tinggi dan merupakan tataran ( level ) puncak dalam keilmuan Banyu Mataram.

Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan :

  1. Pendekatan secara harfiah dan kaidah bahasa
  2. Pendekatan melalui batiniyah dan pengkajian daya
  3. Pendekatan Kasampurnan itu sendiri.

Beberapa metode tersebut memungkinkan semakin luasnya penafsiran makna yang ada, melalui sudut pandang yang beragam semakin menambah khasanah perbendaharaan yang kaya akan ajaran yang sudah semestinya tetap dilestarikan. Perbedaan penafsiran diharapkan tidak menjadi ketimpangan akan pemahaman, namun haruslah tetap menjadi berkah bagi semua pihak yang menghendaki pemahaman yang sesungguhnya dan tujuan mulia mempelajari dan minimba ilmu ( ngangsu kaweruh ) dan memanifestasikan dalam kehidupan yang fana menuju kehidupan yang abadi ( baka ).

SEPUH yang disingkat menjadi SP

Menurut kamus bahasa Indonesia dari PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA, 2008

Syahadat berarti persaksian dan pengakuan (ikrar) yg benar, diikrarkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah.

Sehingga orang yang bersyahadat harus bertasyhid atau mengucapkan kalimat syahadat menyatakan pengakuan iman (bersaksi dsb) dengan mengucapkan kalimat syahadat

SP- Sepuh merupakan tahapan yang sangat penting dalam ilmu Banyu Mataram. Bermula dari fase mengolah rogo masuk kedalam fase roso yang semakin memperluas kekayaan immaterial dan bathin . Dimana merupakan transit batu loncatan ke berbagai rangkaian ilmu-ilmu yang lain setelah menapaki tahapan rogo yang diwisuda dengan PK ( pamungkas kanuragan ).

SP menjadi sebuah titik awal perjalanan yang semakin panjang dimana cakupan dari hubungan tidak hanya secara horizontal ( hablumminannas ) maka di SP ditingkatkan dengan hubungan vertical (hablumminallah ).

SP menjadi Perubahan

Metamorfosa, mungkin sebuah pendekatan yang cukup untuk menyingkap tabir tentang hebatnya ilmu SP ini. Perubahan dari tataran kanuragan yang kuat disempurnakan dan dirangkum dalam satu tahapan mutlak untuk lebih mengetahui dari tiap rangkaian kanuragan yang akan ditinjau secara roso , rahso , perasaan, immaterial dan bathin.

Oleh karenanya SP dijadikan sebagai tahapan awal pada level Roso. Roso adalah tanggapan panca indera dari sentuhan indra terhadap keadaan diluar yang mempengaruhinya. Berarti yang kita urai adalah hasil dari tanggapan panca indera bukan cara dari deteksi panca indera.

Rogo atas indera akan melaporkan bahwa suatu benda be_rasa manis. Maka yang harus kita detailkan adalah manis_nya. Bukan indera yang harus bisa merasakan manis. Kemudian terus akan berlanjut dalam penjabaran indera manasajakah yang bisa merasakan manis. Dan ada berapakah macam-macamnya manis itu.

Tentunnya jika kita mambahas ini akan mejadi sebuah perspektif yang dikhawatirkan menjauh dari kontek roso bahwa roso itu ada roso didalamnya dan roso itu ada batinnnya roso dan inti dari roso. Wallahualam.

Atas dasar analogi diatas level SP menjadi sebuah aspek momentum perubahan maindset kita dari yang hanya melulu mengurusi kanuragan, kathosan, kaneman . Namun mulai menapaki tahapan bathin dan hubungan dengan Sang Pencipta.

SP tidak meninggalkan pondasi kanuragan. Melainkan justru SP akan membawa lebih mendalami kanuragan dan lebih mudah mengolah daya kanuragan itu sendiri melali roso.

Perubahan secara keilmuan dan perubahan secara sikap mental sehari-sehari bagi yang telah memiliki ilmu SP sudah sewajarnya lebih terasa dan patut menjadi parameter keberhasilan untuk menentukan langkah penggemblegan ilmu Banyu Mataram.

SP mestinya memang tidak sekedar diucapkan, melainkan selalu diperdalam dan diperluas makna dan pengertiannya sehingga apapun yang dipikirkan dan dilakukan seseorang selalu dijiwai oleh perasaan, keyakinan dan pengalaman kehadiran Tuhan di manapun berada. Kalau kualitas SP yang demikian dapat diraih, maka seorang insan mestinya akan terhindar dari tindakan negatif.

Syahadat atau kesaksian seharusnyalah lebih dihayati sebagai kerja aktif sepanjang hayat seseorang. Bersaksi berarti mencintai, mentaati, dan berkurban berdasarkan pengetahuan dan pengalaman beragama. Karena Allah SWT maha Kasih, maka bersyahadat berarti juga menyebarkan kasih Tuhan untuk diteruskan kepada sesama hamba dan makhluk-Nya

SP- sebagai Totalitas Kepasrahan

Sumonggo jiwo rogo kulo . Ini merupakan wujud pengabdian hamba kepada sang kholiq. Sehingga pembahasan siapa manuwoso dan siapa kang maha Kuoso tidak hentinya terus dikupas dan didapatkan pemahaman menuju pencerahan / tinarbuko

Perlu diyakini bahwa uniknya SP adalah didalam kepasrahan tersembunyi sebuah kekuatan dan inner power dalam menghadapi segala kondisi . Dengan total pasrah atau menyerahkan mutlak diri kita kepada Allah SWT kita akan lebih dekat denganNya. Sikap menyadari dan menyakini bahwa kita adalah ciptaanNya maka tiada daya dan upaya adalah semua bersumber dari Allah SWT semata.

Seluruh makhluk tidak ada tandingan dan bandingannya dengan sang Pencipta. Oleh karenaya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Kuoso akan diri kita yang tidak sepatutnya membanggakan akan kehebatan kanuragan, kedunawian .

Berserah diri adalah mempercayakan diri kita pada Allah SWT. Tawakal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah SWT dengan percaya sepenuh hati kepada Allah akan nasib kita setelah berusaha dan ber_ikhtiar. Ikhtiar adalah berdaya upaya dengan mengerahkan segenap budi dan daya pikir untuk berbuat mengatasi kondisi yang dihadapi.

Maka makna kepasrahan adalah setelah kita melakukan ikhtiar yang dilandasi sir , budi, cipto akal . Sir berarti tersembunyi atau gaib . Budi adalah pikiran sehat sebagai alat batin yang merupakan paduan antara akan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Adapun Cipto adalah kesanggupan dari kehendak untuk meng_ada_kan sesuatu yang baru . Sedangkan akal adalah daya pikir untuk mengerti akan sesuatu hal.

Kaweruh sir budi cipto akal akan mudah dipahami jika kita memperdalam melalui metode Tumpeng Kencono .

SP adalah sebuah Perjalanan.

Ilmu Banyu Mataram memiliki metode berkesinambungan . Satu tahapan dengan satu rangkaian akan saling berkaitan. Sehingga tidak benar jika satu rangkaian akan mandeg dan berhenti tanpa pendalaman.

Penguasaan dan mendapatkan hasil yang maksimal seharusnya lebih bisa dan mudah didapatkan. Karena jika satu rangkain mendapatkan hasil tidak maksimal maka pada tahapan dan rangkaian selanjutnya atau sesuai petunjuk pembimbing akan diarahkan kembali.

Begitu juga SP ini, akan dikaji ulang, akan dijadikan landasan diberbagai rangkaian lain. SP tidak berhenti pada SP itu sendiri melainkan akan diperdalam dan menjadi dasar pembangkitan daya di berbagai tingkatan hingga ke KS. Berikut adalah SP yang menjiwai dalam berbagai rangkaian dari KN hingga KS.

Jolo Kumoro

Cikal bakal SP adalah pada KN 2 ini. Jagad Tengah Sirullah, Dzatullah, Sifatullah Ya Muhamadullah . Dimana dzat keagungan Allah mulai di siratkan dalam membangun pondasi kanuragan.

Bibit-bibit ketauhidan ditanam dan mulai disemai sejak dini melalui penggemblengan kanuragan. Manusia diciptakan dalam keadaan suci, sehinngga Jolo Kumoro mulai membangkitkan dan mengingatkan kita akan hal kesucian.

Kawulo wus Dunung

Gusti Allah Kulo Nyuwun Krah Ceplak Slorok . Terus diulang kembali meski pada level kanuragan. Dan masih ada beberapa rangkaian yang hampir serupa.

Pageran Pagebluk

Gondelanku Pancatanku ALLAH, Laillahaillallah Muhamadur Rasulullah . rangkaian ini juga merupakan penjabaran dalam SP. Lebih jelas akan landasan / pancatan dan hanya bisa pasrah atau gondelan , bergantung ( hanya ) kepada Allah SWT.

Rabbbuillullah - RB

Allah mobah sak jerone roso, Allah musek sak jeroning ati . Bagaimana mungkin kalau tidak ada SP jika kita mengharap fenomena dan keyakinan RB akan terwujud. Per_gerak_an Roso atau mobah dan ter_gerak_nya hati atau mosik adalah diharapkan dan bersumber dari Allah. Bukan dari kekuatan iblisi, keinginan duniawi dan nafsu.

Roh Mulyo

Allah kang nitahken jiwo rogo kulo. Dalem sumungkem ing ngarso paduko . Roh mulyo/ Roh Idlofi adalah penyempurnaan SP sebelum menapaki level KS. Level ini sangat dahsyat dalam memempersiapkan hambanya untuk siap dan mapan menerima ilmu KS. Rangkaian ini mutlak sebagai wujud penghambaan dan seluruh insan dan insun disadarkan sebagai sebuah pencerahan tiada akhir akan kodrat manusia dan kedudukan manusia dimata Tuhannya.

Tiada lain yang Allah SWT akan perhitungkan sebagai hamba yang sempurna kecuali bobot taqwa yang dibawa hambanya.

Mandi dan kungkum

Murup Mancur Cahyaning Ning kang Peparing Gusti Allah. Murup Mancur Cahyaning Rasa kang Peparing Gusti Rasul. Transit dan sumber daya SP menjadi dasar dalam ritual-ritual tidak hanya dalam rangkaian saja.

KS - Kasampurnan

Bait Pertama - Panglebur :

Melalui kunci SAW sebagai kunci sumber safaat di dunia dan akhirat adalah mengawalinya. Pangelebur Toya . Sarupa nira sarupa ingsun. Adalah rangkaian SP ( sepuh ) yang seringkali digunakan sebagai sarana penyatuan. Panglebur Toya / air adalah penyatuan antara diri kita dengan alam semesta dan juga merupakan penyatuan dengan sang Pencipta. Setubuh, sebadan, Ajur ajer, asimilasi, senyawa, Kaffah, nyawiji, manunggal adalah bentuk dari persamaan dan kesepahaman yang berujung pada kedekatan yang mutlak antara manusia dengan alam semesta dan sang Pencipta. Ingsun yang merupakan penyempurnaan dari manuwoso yang telah menobatkan dirinya menjadi hamba sekaligus utusan / rasul di muka bumi.( PK ).

Bait Kedua

merupakan pengulangan kembali terhadap PK dan SP. Jika sebagai rasul dapat diartikan sebagai utusan. Maka jika sebagai wali yang diemban adalah sebagai wakil. Waliyullah juga bisa diartikan sebagai maqom / tingkatan seperti wali . Maka segala tindakan kita harus disempurnakan dengan sih pangandiko dalem dan RB. Mobah sakjeroning ati musek sakjeroning roso (kun).

Bait Ketiga – Cahya Jati

Cahya Jati dapat diartikan sebagai Nur. Cahya Jati adalah hakekat dari cahaya petunjuk dari yang Maha Kuasa. Bahwa ingsun yang telah mampu nyawiji akan memperoleh satu petunjuk . Dalam KS dilambangkan melalui cahaya.

Petunjuk atau wahyu adalah petunjuk untuk menuju jalan kebenaran , wahyu merupakan sebuah fenomena dan fenomena ini berada jauh di luar jangkauan persepsi manusia, namun dampaknya dapat dirasakan , seperti kekuatan lain dan efek-efek yang dilahirkan, Wahyu Tuhan melahirkan dampak yang besar pada pribadi yang menerimanya. Wahyu menghidupkan bakat dan kemampuan, mewujudkan revolusi pada diri penerima dan umat manusia. Dengan wahyu dan hidayah akan memperoleh keyakinan mutlak

Bait Keempat – Kesaksian

Jelas pada bait keempat adalah kesaksian. Pada bait ini mengulang kembali tentang SP. Sebagai wujud ingsun yang telah bersumpah dan berikrar akan adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa.

Banyu sepisan adalah menggambarkan asal muasal manusia pada saat pembuahan dan catatan kehidupan manusia sudah tertulis akan setia pada Sang Pencipta ( lauhul mahfud ). Tumetes Pindo adalah saat bukaan dan peresmian menjadi Banyu Mataram. Melalui maskawin atau pitukon atau amal sholeh, maka ketika ditimbang-timbang ( koyan ) tetaplah tidak ada yang lain ( makoyan ) maka tetaplah yang utama adalah dengan Ikrar dengan lisan ( swara ) atau syahadat .

Syahadat tauhid dan syahadat rasul sebagai ikrar lisan sebagai penentu akan keimanan. Dimana bersaksi/ menjadi tahapan akan keyakinan bahwa yang tidak terlihat ( maya ) itu ada. Dimanapun kedudukan ( ngendi lungguhi ) dari kekuatan Maya maka harus tunduk dan patuh kepada sang pencipta ( syahadat tauhid )

Lebih jauh penjabaran ini pada pembahasan KS .

SP adalah Masterkey.

Kita mengenal adanya bukaan. Tentunya harus ada alat pembukanya ( anak kunci ). Jika Klimak yang diambil dibutuhkan pembangkitan dan pembukaan agar yang dimaksud atau yang diharapkan dapat terbuka dan terwujud.

Fenomena bukaan adalah proses lahir batin yang melibatkan berbagai unsur dan keadaan manusia / individu yang dibuka. Dengan mempertimbangkan pihak yang dibuka dan klimak yang akan diambil. Dimana seluruh keadaan tersebut dianggap masih tertutup atau terkunci. Oleh karena ritual tersebut dinamakan bukaan yang merupakan proses menghilangkan penutup dan belenggu yang menyelimuti.

Posisi SP adalah ditengah ( manggen tengah ), sehingga akan menjadi kunci dari segala kunci untuk membuka sebagian besar klimak dalam Banyu Mataram. Baik mulai dari proses bukaan, ritual, mbagun, tuntunan, pembangkitan dan meng_aplikasikannya.

Melalui medode tumpeng kencono diajarkan bahwa jika sudah mencapai tingkatan SP ini , maka jika kita seumpama akan mengaplikasikan KN maka lebih baik diawali dengan SP. Meskipun kunci selanjutnya adalah menggunakan SAW namun dengan kunci SP yang diapakai terlebih dahulu Insya Allah maka akan memudahkan tercapainya sebuah tujuan.

Data empiris

Semoga tidak menjadi target dan sebuah parameter atau tolak ukur tentang SP. Berikut adalah pengalaman-pengalaman dari berbagai sumber tentang pengamalan SP dimana melalui berbagai ritual, meditasi dan ibadah hal ini bisa terjadi.

- Kabut putih bergumpal- gumpal.

- Tubuh terasa dingin

- Melayang

- Berada dalam ruang tanpa batas

- Dikawal makhluk serba putih yang banyak

- Dan masih banyak yang lainnya.

Pengalaman ini hanya sebuah proses tiap individu dalam mendalami dan mengamalkan SP. Sehingga tiap individu akan mendapatkan pengalaman dan data empiris secara berbeda-beda. Hal ini kami utarakan agar cukup diketahui akan daya dan fenomena yang bisa ditangkap oleh indra dan sekali lagi bukan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dalam nggegulang ilmu SP.

Pendalaman roso secara empiris dititikberatkan pada landeping panggrahita, wasapada lan waskita

Awal - Akhir

Kapan sebenarnya SP ini dimulai dan kapan akhir dari SP ini berlabuh. Tentunya ini menjadi misteri dan rahasia Allah SWT. Yang jelas manusia sejak lahir telah dibekali dengan SP melalui syariat diazdani yang dialunkan di telinga kanan dan diingatkan untuk selalu mendirikan ibadah melalui alunan iqomah di telinga kiri.

Pada Usia Baligh mungkin 14 tahun setelah akil baligh tentang syahadat mestinya selalu dikaji ulang sehingga menjadi momentum bahwa kesaksian terus berjalan.

Pada saat berikrar penikahan pun kembali Syahadat menjadi hal yang wajib dilakukan.

Kemudian moment yang tidak boleh terlewatkan adalah talkin yaitu membimbing membaca dua kalimat syahadat saat sakaratul maut dan setelah dimakamkan.

Kita telah melihat begitu SP saling terkait dan berulangkali dipaparkan. Ini bukti selalu eling dan di_langgeng_kan dalam tiap aspek dan mata rantai tidak terputus. Sehingga perjalan SP begitu panjang dan tanpa henti mulai sejak kita dilahirkan (di_adzani ) hingga menuju akhir hayat di _talkin.

SP merupakan proses terus menerus, tidak selesai dan tidak cukup hanya sekali diucapkan, mungkin kita sendiri tidak tahu persis kapan malaikat mencatat syahadat yang menandai keislaman kita. Dengan demikian, bersyahadat dan berislam mengasumsikan sikap rendah hati dan terus selalu belajar sehingga tidak pantas merasa dirinya paling benar, paling tahu dan paling dekat dengan Tuhan. Kita semua berusaha mendekat, berusaha di atas jalan-Nya, namun pada akhirnya hanya Allah Yang Maha Tahu.

Allah SWT melalui kunci SP tidak bisa dipahami hanya dengan kekaguman, ritual dan meditasi semata. Melainkan dengan cinta kasih dengan sesama , alam semesta dan wujud ibadah (syariat) kepadaNya.

Wallahu A’lam.

Mohon Maaf , bagi yang belum mencapai level SP, agar tidak membaca tulisan ini, kecuali mendapat bimbingan langsung dari Pembina. Terima kasih atas pengertiannya.

hanya untuk kalangan sendiri